Advocacy Body

Naresh Subba, PhD

DNS Dhakal, PhD

Chhabi Timsina, MD

Khem Adhikari, MD

Prakash Subedi, MD

Narad Adhikari 

Khageshwor Mishra

Mohan Tamang

Birendra Dhakal

D.J Khaling

Manikala Basnet 

Mangala Sharma

Govinda Timsina 

Ganga Lamitarey

Abi Narayan Neopaney

K.N Dahal

N.P Subedi

D.B Adhikari

Tek Bir Rai

Padam Rizal

Balaram Gurung

Chandra Tiwari